Rozdzielność majątkowa

książki prawnicze od rozwodów książki prawnicze od rozwodów

Zabezpiecz swój majątek - skorzystaj z porad naszego doświadczonego adwokata ds. rozdzielności majątkowej w Warszawie

W ramach naszej Kancelarii Adwokackiej adw. Łukasz Domański w Warszawie oferujemy wiele specjalizacji, w tym także pomoc prawną w zakresie rozdzielności majątkowej. Jako adwokat ds. rozdzielności majątkowej w Warszawie, specjalizuje się w kwestiach związanych z podziałem majątku przyszłych, obecnych lub rozstających się małżonków.

Wspólność majątkowa małżeńska

Zajmując się sprawami o rozdzielność majątkową w Warszawie warto wspomnieć, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Obejmuje ona rzeczy nabyte w czasie trwania małżeństwa tak przez oboje małżonków (np. obydwoje małżonkowie podpisują umowę kupna samochodu) lub przez jednego z nich (tylko jeden z małżonków podpisuje umowę kupna telewizora). Tak nabyte rzeczy są rzeczami wspólnymi małżonków. Oprócz rzeczy tak kupionych do majątku wspólnego należą w szczególności (poniższe wyliczenie jest przykładowe):

 • wypłacone wynagrodzenie przez pracodawcę,
 • dochód z działalności gospodarczej nawet prowadzonej przez jednego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego (czynsz z najmu ze wspólnie kupionego mieszkania lub czynsz z wynajmowania samochodu zakupionego po zawarciu związku małżeńskiego przez jednego z małżonków),
 • dochód z majątku osobistego każdego z małżonków (np. czynsz z najmu mieszkania, jakie kupił jeden z małżonków, ale przed zawarciem związku małżeńskiego),
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • zwaloryzowane składki emerytalne, jakich wielkość zapisywana jest na subkoncie tworzonym w ramach systemu ubezpieczeń społecznych).
  Można zatem przyjąć, że każde małżeństwo dysponuje majątkiem wspólnym stanowiącym ich dorobek, jaki np. wskutek rozwodu można podzielić.

  Majątek osobisty małżonka

  Bardzo często klienci adwokata od rozdzielności majątkowej w Warszawie zadają pytanie, czy skoro istnieje wspólny majątek, to czy w czasie małżeństwa można pozyskać rzeczy, prawa, środki pieniężne, jakie stanowiły będą majątek odrębny każdego z małżonków zwany majątkiem osobistym? Do takich rzeczy (praw, środków pieniężnych), które nie staną się majątkiem wspólnym małżonków, a majątkiem własnym zaliczyć należy (wyłącznie):

 • rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa,
 • rzeczy nabyte w drodze spadku, darowizny,
 • rzeczy służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków np. zegarek, ale już nie zegarek nabyty do celów inwestycyjnych,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie np. prawo do alimentów,
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale już np. nie renta z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
 • wierzytelności (np. posiadania prawa do wypłaty wynagrodzenia przed jej otrzymaniem) z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Chodzi tutaj o szczególne nagrody,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy np. prawo oznaczania dzieła swoim nazwiskiem, ale wynagrodzenie z wykorzystania utworu małżonka będzie składnikiem majątku dorobkowego,
 • rzeczy nabyte w zamian za składniki majątku osobistego np. kupno samochodu za środki ze sprzedaży pojazdu nabytego przed ślubem, czy kupno komputera z środki ze sprzedaży samochodu kupionego przed ślubem.

  Rozdzielność majątkowa po ślubie

  Kolejnym pytaniem, jakie adwokat od rozdzielności majątkowej w Warszawie otrzymuje, to czy można - zanim nastąpi rozwód - doprowadzić do sytuacji, w jakiej opisana powyżej wspólnota przestanie istnieć? Instytucją, jaka przewiduje w trakcie małżeństwa wyłączenie wspólności majątkowej małżeńskiej nazywana jest rozdzielnością majątkową.
  Rozdzielność majątkową po ślubie, w trakcie trwania małżeństwa można ustanowić na dwa sposoby. Pierwszy to zawarcie umowy, drugi to droga sądowa. Do innych sytuacji, w jakich ustaje wspólność majątkowa należą:

 • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,
 • ogłoszenie upadłości jednego z małżonków,
 • orzeczenie separacji małżonków.

  Czym jest intercyza?

  Umowa rozdzielności majątkowej jest wprowadzana na podstawie umowy zawartej u notariusza (umowa w formie aktu notarialnego) przed lub po zawarciu małżeństwa. Umowa taka nazywana jest zazwyczaj intercyzą.Podpisanie takiej umowy spowoduje, że od tego dnia małżonkowie pozyskując majątek nie zwiększą aktywów majątku dorobkowego lub w razie jej zawarcia przed ślubem spowodują, że wspólny majątek w ogóle nie powstanie.

  Umowna rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

  Umowna rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków reguluje zazwyczaj sytuację, w jakiej jeden małżonek wskutek podpisania intercyzy dysponuje mniejszym majątkiem i wobec tego może żądać wyrównania swojego majątku poprzez zapłatę lub przekazanie praw z dorobku drugiego małżonka. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku od dnia zawarcia intercyzy. Podkreślam, że mam na myśli wzrost całego majątku, a nie poszczególnych obejmujących majątek rzeczy (np. wzrost cen mieszkania w czasie). Małżonkowie dysponujący większym majątkiem lub ich spadkobiercy mogą żądać zmniejszenia wyrównania dorobków z ważnych powodów. Takim ważnym powodem może być podejmowanie nietrafnych decyzji gospodarczych, jakich skutkiem jest dysproporcja majątków obydwu małżonków albo w ogóle nie podejmowanie czynności zarobkowych.

  Intercyza małżeńska – kiedy należy ją zawrzeć?

  Intercyza małżeńska zawierana jest zazwyczaj w sytuacji, kiedy małżonkowie dysponują znacznym majątkiem przed zawarciem związku małżeńskiego, jaki przynosi dochód i stanowi ich źródło utrzymania. Intercyzę warto zawrzeć w sytuacji, kiedy jeden z małżonków zamierza prowadzić ryzykowną działalność gospodarczą, jaka może narazić zarobki drugiego na uszczuplenie wskutek nietrafnych decyzji pierwszego. W ostatnim przypadku pamiętać należy, aby małżonek prowadzący działalność gospodarczą zawierając umowy informował kontrahentów o podpisaniu z małżonkiem takiej umowy.

  Kiedy intercyza jest nieważna ?

  Każdy adwokat od rozdzielności majątkowej w Warszawie powinien wiedzieć, że intercyza, jak każda umowa może być podważona. Do przyczyn, jakie wywołują nieważność intercyzy należą wady oświadczeń woli, czyli oświadczeń o chęci jej zawarcia po stronie jednego lub obydwojga małżonków. Do wad takich zaliczyć należy: podstępne działanie jednego z małżonków, niezrozumienie skutków, jakie umowa wywołuje, podpisanie umowy wobec zastosowania bezprawnej groźby, stan małżonka (np. wskutek choroby) wyłączający świadome powzięcie decyzji o zawarciu takiej umowy.

  Sprawa o rozdzielność majątkową przed sądem rejonowym

  Drugim sposobem (obok omówionych umów) to wszczęcie przed sądem rejonowym sprawy o rozdzielność majątkową. Sprawę o rozdzielność majątkową można wytoczyć wyłącznie po zawarciu małżeństwa.
  Zasadą jest, że sprawa o rozdzielność majątkową kończy się zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej z dniem wytoczenia powództwa. Pamiętać jednak należy, że dla powodzenia takiej sprawy w sądzie niezbędnym jest wykazanie ważnych powodów, jakie zadecydowały o tym, że któryś z małżonków żąda rozdzielności majątkowej. Praktyka Kancelarii Adwokackiej adw. Łukasz Domański prowadzi do wniosku, że ważnymi powodami są okoliczności, które powodują, że w sytuacji małżonków istniejąca wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego małżonka, a także rodziny. Chodzi o sytuację, w jakich działania jednego małżonka skutkują zagrożeniem dla podstaw ekonomicznego funkcjonowania rodziny. Do ważnych powodów można również zaliczyć sytuację wywołane nieporozumieniami między małżonkami, jakie uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zarządzanie majątkiem wspólnym.

  Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

  Wyjątkiem od ww. zasady jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną wcześniejszą niż wytoczenie powództwa. Kiedy małżonek może żądać w sprawie sądowej o rozdzielność jej wprowadzenia z dniem poprzedzającym wytoczenie powództwa? Otóż muszą w relacjach pomiędzy małżonkami zajść wyjątkowe wypadki, a zatem nie tylko ważne, jakie zostały omówione powyżej. Do takich wyjątkowych wypadków należy np. sytuacja, kiedy małżonkowie żyli w separacji zanim pozew w sprawie o rozdzielność majątkową trafił do sądu. Wyjątkowe wypadki to także takie, jakie zasługują na szczególne potępienie np. postępowanie jednego z małżonków sprzeczne z jakimikolwiek zasadami na jakich opiera się małżeństwo.

  Rozdzielność majątkowa, a dziedziczenie

  Adwokat z Warszawy zajmujący się sprawą o rozdzielność majątkową spotyka się z pytaniem, czy rozdzielność majątkowa wyłącza możność dziedziczenia po małżonku? Orzeczenie przez sąd rozdzielności majątkowej, czy też zawarcie intercyzy nie wyłącza prawa do spadku po współmałżonku.

  Skorzystaj z pomocy adwokata od rozdzielności majątkowej w Warszawie i zabezpiecz swoją przyszłość

  Jeśli po analizie tekstu zechcą Państwo pozyskać informacje, jak postępować w sprawie o rozdzielność majątkową w Warszawie, jakie są koszty intercyzy w Warszawie, regulacje zawarte w takiej umowie, a także zapoznać się z rozwiązaniami najlepiej pasującymi do Państwa sytuacji niezbędnym jest kontakt z Kancelarią Adwokacką adw. Łukasz Domański w Warszawie.

  Kancelaria Adwokacka adw. Łukasz Domański w Warszawie oferuje Państwu nie tylko poradę prawną na podstawie dokładnej analizy faktów, ale poprowadzi sprawę sądową o rozdzielność majątkową, przygotuje do rozpraw w sądzie, opracuje stosowną umowę intercyzy. Współpraca z adwokatem z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw o rozdzielność majątkową w Warszawie może pomóc w zapewnieniu ochrony interesów klienta i osiągnięciu jak najlepszego wyniku w sprawie.

 • Logo kancelarii adwokackiej
  „Kancelaria Adwokacka Łukasz Domański” to zespół ekspertów prawa rodzinnego, karnego oraz gospodarczego, którzy nie tylko znają obowiązujące przepisy oraz śledzą zmiany w kodeksach, ale i starają się dogłębnie zrozumieć problemy swoich Klientów. Zespół zawsze przybliża możliwe rozwiązania, a potem wspólnie z Klientem wybiera strategię działania prowadzącą do sukcesu.
  Adwokatura Polska
  Podstawą działania Kancelarii Prawnej prowadzonej pod kierunkiem adwokata i radcy prawnego Łukasza Domańskiego jest wdrażanie w życie założeń Adwokatury Polskiej. Instytucja ta udziela pomocy prawnej, kształtuje i stosuje obowiązujące w Polsce przepisy, a także stoi na straży ochrony wolności oraz praw wszystkich obywateli kraju.